§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Testowaniem nazywamy przekazanie wybranym Czytelniczkom produktów ufundowanych przez Partnera Testowania w celu ich sprawdzenia i przesłania zwrotnej opinii o testowanych produktach.

2. Organizatorem Testowania jest serwis https://www.mamy-mamom.pl/ należący do Iguana Koncept Anna Kuliberda, z siedzibą w Warszawie (03-290), ul. Podłużna 30h/4, NIP 5272312124

3.Fundatorem Produktów do Testowania jest firma:

BARWA SPÓŁKA Z O.O.
UL. TADEUSZA SZAFRANA 11
30-363 KRAKÓW
NIP: 6772152003

4. Akcja Testowania zostanie przeprowadzony wyłącznie w internecie, na stronie http://klub-beauty-mam.mamy-mamom.pl

5. Testowanie zostanie przeprowadzone w dniach 3.12.2019 – 31.01.2020 r. i będzie się składało z następujących etapów:

I. Wybór osób do testowania 3.12.2019 – 15.12.2019 r.
II. Wysyłka produktów do testowania 16.12.2019 – 22.12.2019 r.
III. Testowanie 23.12.2019 – 12.01.2020 r
IV. Nadsyłanie opinii o testowanych produktach, wypełnienie ankiety 13.01.2020 – 31.01.2020 r.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W
TESTOWANIU

1.Uczestnikiem testowania („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Testowaniu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
b) nie jest pracownikiem https://www.mamy-mamom.pl/

2.Warunkiem uczestnictwa w Testowaniu jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Testowaniu musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Testowaniu musi posiadać dziecku w wieku do 3 lat
c) osoba biorąca udział w Testowaniu zobowiązuje się do:

  • przetestowania nadesłanych jej produktów
  • odesłania na adres konkurs@mamy-mamom.pl opinii o przetestowanych produktach, w tytule wiadomości wpisując „Testowanie produktów BEBI”
  • wypełnieniu ankiety, w której znajdą się pytania dotyczące testowanych produktów


d) osoba biorąca udział w Testowaniu zgadza się na udzielenie opinii w postaci odpowiedzi na dodatkowe pytania, jeśli będzie taka konieczność – zarówno ze strony Organizatora jak i Fundatora

3.Organizator Testowania oraz Fundator produktów zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania treści opinii do celów promocyjnych.

4.Osoba biorąca udział w Testowaniu przekazuje Organizatorowi pełne prawa autorskie do nadesłanych treści.


§ 3
Produkty do testowania

  1. Produktami do Testowania jest 30 zestawów produktów, ufundowanych przez Firmę Barwa Sp.zo.o. każdy zestaw składa się z trzech produktów:

I. DELIKATNE MYDEŁKO TOALETOWE DLA NIEMOWLĄT I DZIECI BEBI 100 G

II. PŁATKI MYDLANE DO PRANIA BEBI 200 G

III. BEBI PŁYN DO PRANIA PIELUSZEK I BIELIZNY NIEMOWLĘCEJ 1L

2. O wyborze osób do Testowania będą decydowały: spełnienie przez osobę zgłoszoną wymaganych warunków uczestnictwa w Testowaniu oraz uzasadnienie będące odpowiedzią na pytanie zadane w formularzu: „Napisz, dlaczego chciałabyś przetestować produkty BEBI?”

3. Osoby zakwalifikowane do testowania zostaną wybrane do dnia 15.12.2019. Zostaną o tym poinformowane drogą mailową.

4.Nie ma możliwości wymiany Produktów na równowartość pieniężną.

5.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Testowania, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Osoba zakwalifikowana do Testowania, będzie otrzymywała za każdym razem wiadomość przypominającą o kolejnych etapach Testowania i wynikających z uczestnictwa w akcji promocyjnej zobowiązaniach. Wiadomości będą wysyłane na wskazany w formularzu adres e-mail.

7. Produkty będą wysyłane tylko na terenie Polski.

§ 4
KONKURS

1.Osoby biorące udział w testowaniu kosmetyków mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie

2. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu zdjęcia wraz z opisem w swoim kanale social media (Facebook lub Instragram).

3.Post konkursowy, aby wziąć udział w konkursie, powinien zawierać zdjęcie produktu w dowolnej aranżacji oraz opis-relację z testowania. Dodatkowo w opisie powinny znaleźć się hashtagi: #BARWA #BEBIKONKURS

4. Fundatorem nagród jest:

BARWA SPÓŁKA Z O.O.
UL. TADEUSZA SZAFRANA 11
30-363 KRAKÓW
NIP: 6772152003

5.Nagrodami są 4 zestawy składające się z 4 kosmetyków hipoalergicznych BARWA.

6. Spośród zdjęć wybranych zostanie 4 Laureatów: 

  • 2 z najciekawszą aranżacją zdjęcia
  • 2 z najciekawszą opinią z testowania

7. Konkurs zostanie przeprowadzony w czasie trwania ostatniego etapu testowania tj. 13.01.2019 – 31.01.2020 r.

8. O wygranej Laureaci zostaną powiadomieni za wiadomości prywatnej kanału, przez który zgłosili się do konkursu.

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1.Dane osobowe Uczestników Testowania są przetwarzane w celu realizacji tej właśnie akcji promocyjnej.

2.Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Testowaniu.

3.Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
b. otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną oraz
c. używanie przez Iguana Koncept Anna Kuliberda telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).

4.Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, otrzymywanie informacji handlowych oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jest dobrowolne i nie
wpływa na możliwość wzięcia udziału w Konkursie.

5.Administratorem danych jest Anna Kuliberda Iguana Koncept z siedzibą w Warszawie, przy ul.Podłużnej 30h/4, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
(Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji Konkursu, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, również w celach marketingowych.

6.Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu Uczestnik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Iguana Koncept Anna Kuliberda. Żądanie usunięcia danych osobowych w czasie trwania Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne i komunikacyjne, bądź jakiekolwiek inne problemy, wpływające na ostateczne przebieg Testowania. W przypadku wystąpienia poważnych problemów technicznych, Organizator uprawniony jest do unieważnienia
akcji Testowania. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające lub utrudniające Użytkownikowi wzięcie udziału w Testowaniu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email, telefonu lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem.

4.Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego udział w Testowaniu będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 7
REKLAMACJE

1.O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Testowaniem, Uczestnik może poinformować Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od stwierdzenia przyczyny zaistnienia reklamacji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony
pocztą elektroniczną na adres zgłoszony podczas rejestracji.

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Testowaniu.

2. Biorąc udział w Testowaniu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Testowaniu na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Testowanie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009,Nr 201, poz. 1540).

4.Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, oświadczenie Uczestnika uważane jest za doręczone Organizatorowi, jeżeli zostanie doręczone na adres Organizatora lub doręczone pocztą elektroniczną za potwierdzeniem.